POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Biurze Senatorskim Piotra Wacha

 1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administrator danych osobowych

Administrator Danych Osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Senator RP Piotr Wach;

siedziba: Biuro Senatorskie Piotra Wacha, Reymonta 30/4, 45-072 Opole.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

Tel. 77 454 64 28

email: odo@piotrwach.org.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt. 2 RODO przetwarzanie danych osobowych obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie podpisanej przez Panią/Pana zgody w ściśle określonych celach związanych z: interwencjami senatorskimi w sprawach interesantów biura oraz wszystkimi czynnościami wynikającymi z działalności Senatora RP tj. kontaktu z interesantem w przedmiotowej sprawie oraz  informacji o przebiegu interwencji senatorskiej; przekazywaniu informacji o bieżącej działalności biura, tj. organizowanych wydarzeniach, spotkaniach itp.; sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników i nawiązywaniem umów cywilnoprawnych.

 1. Zakres przetwarzanych danych (kategorie):
  1. dane identyfikujące osobę, m.in. PESEL, imiona, nazwiska,
  2. dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
  3. dane dotyczące sprawy, tj. interwencji senatorskiej.
  4. dane dotyczące działalności senatora RP oraz biura senatorskiego;
  5. dane dotyczące zatrudnienia.
 1. Okres przetwarzania danych

Dane przechowywane są przez okres bieżącej kadencji Senatora RP dla celów interwencji senatorskiej lub w innych przypadkach wskazanych w pkt. 3

 1. Dobrowolność i obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia działań w ramach danej sprawy oraz innych wynikających z pracy biura senatorskiego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla podjęcia koniecznych czynności wynikających z realizacji oczekiwanej przez interesanta interwencji senatorskiej lub pozyskania określonych informacji w zakresie pracy biura senatorskiego.

 1. Udostępnianie danych osobowych

W niektórych przypadkach, w celu realizacji zadania w ramach interwencji senatorskiej,  podane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, ale tylko i wyłącznie na podstawie zgody interesanta. Rodzaj podmiotu zależy od charakteru sprawy.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów  – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;
  3. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy prawa.