Działalność senatorska prof. Piotra Wacha w Senacie RP


 
VI kadencji 25. 09. 2005 –  04.11. 2007
VII kadencji 05. 09. 2007 –  07. 11. 2011
VIII kadencji 08. 11. 2011 –  24.10.2015
IX kadencji 25.10.2015 – nadal

Senator prof. Piotr Wach należy do Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej.

Senator prof. Piotr Wach (w kadencjach VI, VII, VIII i IX) był/jest członkiem komisji senackich :

          Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (VI, VII, VIII, IX – do nadal), gdzie pełni funkcje zastępcy przewodniczącego komisji. Przedmiotem działania komisji są: organizacja i rozwój badań naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, sprawy dzieci i młodzieży, poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz przygotowanie absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kultura fizyczna i sport, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą. 

          Komisji Obrony Narodowej (VI i VII do lutego 2009 r.) Przedmiotem działania komisji są: obronność i bezpieczeństwo państwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił zbrojnych. 

          Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji ­ (VII od lutego 2009 r.  do 7 listopada 2011r.)Przedmiotem działania komisji są: prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe, rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu i jego organów. 

         Komisji Ustawodawczej (VIII, IX – do nadal)Przedmiotem działania komisji są: ogólna problematyka legislacyjna i spójności prawa, rozpatrywanie   zmian Konstytucji, regulacji kodeksowych, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu, analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowanie działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

W VII kadencji Senatu RP był przedstawicielem Senatu wybranym do Krajowej Rady Prokuratury. Wchodzi także w skład parlamentarnych zespołów:

•  Zespołu ds. Energetyki
•  Zespołu Profesorów gdzie pełni funkcję przewodniczącego
•  Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju
•  Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji

oraz grup międzynarodowych :

•  Polsko-Tureckiej gdzie pełni funkcje wiceprzewodniczącego w VII kadencji
•  Polsko-Armeńskiej VII i VIII kadencja
•  Polsko-Pakistańskiej gdzie pełni funkcję przewodniczącego w VII kadencji

Działając w Polskim Parlamencie jest stałym członkiem i wiceprzewodniczącym polskiej delegacji parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE), a także aktywnie uczestniczy w pracach jego komisji: Komisji Kultury, Nauk, Edukacji i MediówKomisji Monitoringowej Komisji ds. Gospodarki i Rozwoju.