Działalność senatorska prof. Piotra Wacha w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (ZPRE)


Zgromadzenie Parlamentarne

Jest jednym z dwóch organów statutowych Rady Europy i reprezentuje główne tendencje polityczne państw członkowskich. Jest ciałem obradującym, doradczym i nie posiadającym uprawnień prawodawczych – nie może stanowić prawa, norm prawnie wiążących – co wyraźnie odróżnia je od parlamentów narodowych.
ZPRE debatuje i uchwala zalecenia w sprawach dotyczących ważnych zagadnień pojawiających się we współczesnym świecie. Wybiera również sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Zajmuje się ochroną praw człowieka, demokracji i współpracy państw członkowskich oraz promowaniem świadomości europejskiej tożsamości opartej na wspólnych wartościach i kulturze.

Polskich parlamentarzystów w ZPRE reprezentuje 12 stałych delegatów (i 12 ich zastępców). Prof. Piotr Wach jest stałym członkiem i wiceprzewodniczącym polskiej delegacji parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Główne działania Zgromadzenia Parlamentarnego prowadzone są w ramach Komitetu Wspólnego i 11 komisji:

         •Komisja Stała, Komisja Spraw Politycznych,
•Komisja Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka,
•Komisja Gospodarki i Rozwoju,
•Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Rodziny,
•Komisja do spraw Migracji, Uchodźców i Demografii,
•Komisja Kultury, Nauki i Edukacji,
•Komisja Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych,
•Komisja do spraw Równych Szans dla Kobiet i Mężczyzn,
•Komisja Regulaminowa i Immunitetów,
•Komisja do spraw Wypełniania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy (tzw. Komisja Monitoringowa)

Procedura monitoringu

Po wstąpieniu danego kraju do Rady Europy, Zgromadzenie Parlamentarne sprawdza, w jaki sposób państwo to wypełnia zobowiązania podjęte podczas procesu przyjmowania do organizacji –UE. W tym celu utworzona została specjalna Komisja Monitoringowa, która również monitoruje wypełnianie przyjętych zobowiązań przez wszystkie państwa członkowskie UE. 

 

         Senator prof. Piotr Wach działając w Polskim Parlamencie jest stałym członkiem i wiceprzewodniczącym polskiej delegacji parlamentarnej do Zgromadzeni Parlamentarnego Rady Europy.

Od stycznia 2011 roku jest stałym sprawozdawcą Rady Europy ds. monitorowania wypełniania zobowiązań członkowskich i sytuacji politycznej w Republice Mołdawii i wielokrotnie przebywał na misjach obserwacyjnych w tym kraju wraz z wizytacją separatystycznego regionu Zadniestrza (Transnistria), a także Republiki Gagauzji, autonomicznego regionu wchodzącego w skład Mołdawii.

         W styczniu 2013 r. został wybrany na rok, jako drugi z Polaków w historii Rady Europy, na przewodniczącego  Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów.  

Aktywnie uczestniczy w pracach trzech komisji ZPRE: 

         •  Komisji Kultury, Nauki i Edukacji i Mediów
•  Komisji Monitoringowej
•  Komisji ds. Gospodarki i Rozwoju

Był szefem delegacji ZPRE do przeprowadzenia obserwacji wyborów parlamentarnych w Księstwie Monako w 2013 r. i sprawozdawcą raportu w tej sprawie.

Uczestniczył w nadzwyczajnych posiedzeniach podkomisji Biura Rady Europy poświęconym wydarzeniom w 2014 r. w krajach Wschodniej Europy.

W styczniu 2015 roku na posiedzeniu zimowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wybrany na: 

         •  pierwszego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
•  pierwszego wiceprzewodniczącego
 stałej komisji Rady Europy – Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów
         •  wiceprzewodniczącego EPP (Chrześcijańskiej Demokracji – frakcji politycznej ZPRE

Z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wchodził w skład ponad 20. misji obserwacyjnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich, m.in. w krajach: Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Monako, Serbia, Turcja i Ukraina.

Uczestniczył także w posiedzeniach Doraźnej Komisji ds. Reformy Piłki Nożnej ZPRE i FIFA (międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej).

Jest autorem trzech raportów dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które zostały przyjęte na posiedzeniach ZPRE i skierowane do Komitetu Ministrów:
– Prohibiting the marketing and use of the „MOSQUITO” youth dispersal device (rec.1930) z 2010 r. dotyczącego zakazu stosowania w krajach członkowskich UE urządzeń akustycznych.
– The honouring of obligations and committments by the Republic of Moldova (rec. 1955) z 2013 r., wspólnie z koraporterem Panią Lisą Christoffersen z Norwegii.
– Raising the status of vocational education and training (rec. 2014) z 2014 r.

Był członkiem specjalnej komisji Rady Europy, której celem było zebranie szczegółowego materiału na temat zatrzymań, aktów oskarżeń i skazań członków opozycji białoruskiej, udokumentowania uzasadnień wyroków, składów sędziowskich i pełnej listy osób represjonowanych w Białorusi.