2-8 maja

przebywał z misją obserwacyjną Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wyborów prezydenckich  w Armenii, gdzie wizytował lokale wyborcze min. w miejscowościach: Nor Hatchin, Ashatarak, Abovyan, Garni, Geghrad – w prowincjach Karabah i Kotyak

Armenia

9-10 maja

wziął udział w 11. Posiedzeniu Senatu RP

Warszawa

13-14 maja

na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uczestniczył w roboczym spotkaniu poświęconym konsultacjom w sprawach regionalnych, które odbyło się w rezydencji Prezydenta RP na Zamku Górnym w Wiśle

Wisła

16 maja

udzielił wywiadu redaktor Iolandzie Badilita z Radia Wolna Europa  na temat postępów Mołdawii w wypełnianiu zobowiązań Rady Europy oraz zamknięcia prywatnego kanału TV NIT, a także złożył oświadczenie (http://assembly.coe.int/DefaultE.asp) , jako członek Stałej Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w sprawie skłaniania władz mołdawskich do przyjęcia prawa antydyskryminacyjnego

Opole

23-26 maja

w Tiranie uczestniczył w obradach Komisji Stałej Rady Europy w związku z przejęciem przewodnictwa w Komitecie Ministrów RE przez Republikę Albanii

Albania

28 maja

wygłosił referat na temat „Działania Europy w kontekście funkcjonowania Internetu” na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Prawno – kulturowe aspekty umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi” zorganizowanej przez Katedrę Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego Wydziału Ekonomii i Zarzadzania Politechniki Opolskiej

Opole

29-30 maja

był obecny na posiedzeniach komisji senackich : Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej. Wziął udział w 14. posiedzeniu Senatu RP

Warszawa

31 maja

w Paryżu uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Francja