1-2 lutego

wziął udział w 5. posiedzeniu Senatu RP

Warszawa

8 lutego

uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Warszawa

14-16 lutego

wziął udział w 6. posiedzeniu Senatu RP i spotkaniu członków Komitetu Elektrotechniki PAN, a także naradzie członków Polsko-Tureckiej Grupy Parlamentarnej

Warszawa

20 lutego

był obecny na spotkaniu Rady Społecznej Muzeum Śląska Opolskiego

Opole

21 lutego

spotkał się z dyrektorem NFZ Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego – Filipem Nowakiem w sprawie interwencji senatorskiej dot. przeprowadzonych konkursów i kontraktowania umów na świadczenia opieki zdrowotnej przez NZOZ Opolszczyzny

Opole

28 lutego

Uczestniczył w XV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, na której przyjęto min. Rezolucję w sprawie uczczenia pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz obywateli Rzeczpospolitej Polskiej pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Opole