1. Luty Spotkał się z inż. Olgierdem Mikoszą, projektantem system transportu elektryczno-rolkowego, który przedstawił założenia budowy, na wydzierżawionych od Urzędu Miasta ponad 2 hektarach ziemi, próbnego toru miejskiej napowietrznej kolejki gondolowej w Opolu.Wziął udział w Konferencji zorganizowanej na Politechnice Opolskiej przez Izbę Rolniczą w Opolu i Katedrę Techniki Rolniczej i Leśnej PO poświęconej priorytetom wspólnej polityki rolnej UE i bioenergii. W obradach uczestniczył również Artur Ławniczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przedstawił założenia rządu dot. wspólnej polityki rolnej UE po 2013 r., bezpieczeństwa żywnościowego kraju, zrównoważonego rozwoju rolnictwa, silnej pozycji Polski w warunkach równej konkurencji.
Opole
2-4. luty Uczestniczył w 48. posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach senackich komisji: Nauki, Edukacji i Sportu; Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
5-9. luty Przebywał w Kijowie i Odessie gdzie uczestniczył w misji obserwacyjnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie.
Ukraina
16-18. luty Uczestniczył w 49. posiedzeniu Senatu RP posiedzeniach senackich komisji: Nauki, Edukacji i Sportu; Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
24. luty W ramach programu UE Maria Curie CITYNET Group Meeting
realizowanego w dniach 22.02 – 02.03. 2010 r. na Politechnice Opolskiej dla doktorantów z niemieckich uczelni technicznych wygłosił referat poświęcony śp. Martinowi Stohrerowi, byłemu Hochschule für Technik Stuttgart, Honorowemu Obywatelowi Miasta Opola i przyjacielowi Politechniki Opolskiej.Uczestniczył w posiedzeniu Rady Szpitala Onkologicznego w Opolu
Opole
25. luty Na zaproszenie marszałka Województwa Opolskiego i prezydenta miasta Opola wziął udział w uroczystej Gali towarzyszącej obradom
Międzynarodowego Forum Gospodarczego – Śląsk 2010, w którym wzięli udział przedstawiciele środowisk gospodarczych z kraju zagranicy, a które odbywało się pod hasłem „Praktyczny wymiar biznesu – perły śląskiej gospodarki. Gala odbyła się filharmonii, a w ramach programu zostały wręczone nagrody Filary Śląskiej Gospodarki i przedstawieni laureaci Złotej Spinki.
Opole