7. czerwca Wziął udział w uroczystościach z okazji 20. samorządu – rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów do rad gmin oraz Dnia Województwa Opolskiego, które odbyły się w Filharmonii Opolskiej. W uroczystościach uczestniczyli radni, sołtysi, wójtowie, burmistrzowie, starostowie i pracownicy administracji samorządowej z dwóch powiatów – opolskiego i krapkowickiego a organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Opole
8-10. czerwca Uczestniczył w 57. Posiedzeniu Senatu RP i posiedzeniach komisji senackich:
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Nauki Edukacji i Sportu.
Warszawa
13. czerwca Wziął udział w otwarciu i realizacji programu pierwszego dnia 8. Opolskiego Festiwalu Nauki, który odbywał się na błoniach Politechniki Opolskiej.
Opole
14. czerwca Spotkał się z dr Danielem Puciato – przedstawicielem NSZZ Solidarność pracowników Politechniki Opolskiej. Tematem spotkania było przedstawienie problemów środowiska akademickiego dotyczących min. demotywujących wynagrodzeń w polskich uczelniach oraz uwag i propozycji zmian w projekcie nowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym.
Opole
16. czerwca Na zaproszenie Zbigniewa Figasa – prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wziął udział w II Konferencji : W trosce o środowisko, której tematem było przedstawienie roli Funduszu w realizacji regionalnego programu ochrony środowiska polegającej na wsparciu inwestycji i przedsięwzięć proekologicznych pożyczkami i dotacjami na sumę 76 mln. zł., a także prezentacja i wręczenie 11 statuetek nagrodzonym firmom i instytucjom, które najlepiej dbają o naturę i wykorzystują przyznane na ten cel środki.
Opole
20. czerwca Wziął udział w głosowaniu w I turze wyborów prezydenckich w PR
Opole
21-25. czewca W Strasburgu uczestniczył w posiedzeniu III sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, podczas którego przedstawił, opracowany na zlecenie ZPRE, raport na temat stosowania, przez policje niektórych krajów UE, urządzeń akustycznych typu „MOSQUITO”, jako metod rozpraszania nielegalnych zgromadzeń osób młodocianych. Rezolucja została przyjęta jednogłośnie i skierowana do Komitetu Ministrów, a następnie będzie obowiązywała we wszystkich krajach członkowskich.
Raport i jego uchwalenie spotkało się z dużym zainteresowaniem w krajach zachodnich. Senator podczas obradowania ww. sesji udzielił szeregu wywiadów do telewizji i radia oraz prasy: min. BBC, Telewizji Ukraińskiej, korespondentom USA.Relacje z przedstawienia raportu „MOSQUITO” na forum ZPRE zamieszczone są na stronie
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/Records/2010/E/1006251000E.htm
a treść przyjętej rezolucji na stronie :
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/EREC1930.htm
Francja
26. czerwca Jako delegat regionu opolskiego uczestniczył w Krajowej Konwencji Platformy Obywatelskiej RP, którą zorganizowano w Warszawskim Centrum EXPO XXI.
Warszawa
28. czerwca Spotkał się z Janem Ostrowskim – Prezesem Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych celem omówienia planowanej interwencji senatorskiej u prezesa Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w sprawie nie wywiązywania się PEFRO-u z zawartej umowy dot. dofinansowania na rok 2010 realizacji projektu „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”.
Opole