Uczestniczył w obchodach 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowanych przez przewodniczącego Rady Miasta Opola i prezydenta Miasta Opola : Mszy św. w Opolskiej katedrze i w złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Bojowników o Polskość a następnie wziął udział w uroczystej Sesji Rady Miasta w Opolu.
Opole
05 Wziął udział w otwarciu International meeting – spotkaniu 32. przedstawicieli partnerskich uczelni Politechniki Opolskiej (z Europy i Chin) współpracujących z opolską uczelnią techniczną w zakresie wymiany studentów w ramach programów Unii Europejskiej Sokrates i Leonardo da Vinci.
Opole
06 Brał udział w obchodach Święta Politechniki Opolskiej, których głównym elementem było 18. promocji doktorskich i wręczenie trzech stopni doktorów habilitowanych, a także pierwszego tytułu honorowego profesora Politechniki Opolskiej – prof. Martinowi Storherowi emerytowanemu rektorowi politechniki w Stuttgarcie.
Opole
07-08 W Warszawie uczestniczył w :
– 11. posiedzeniu Senatu RP;
– dwóch posiedzeniach senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu;
– posiedzeniach senackiej Komisji Obrony Narodowej;
– Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju.
Warszawa
09-12 Będąc członkiem polskiej delegacji parlamentarnej wchodzącej w skład Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, uczestniczył w misji obserwacyjnej przedterminowych wyborów parlamentarnych w Serbii. Senator był już obserwatorem referendum niepodległościowego w Czarnogórze (maj 2006) oraz wyborów parlamentarnych w : Macedonii (lipiec 2006), Serbii (styczeń 2007), Armenia (maj 2007), Turcja (lipiec 2007) oraz wyborów prezydenckich w Gruzji (styczeń 2008).
Serbia
13 Wziął udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, które odbyło się w Warszawie.
Warszawa
14-15 Uczestniczył w 12. posiedzeniu Senatu RP oraz w obchodach Światowego Dnia Telekomunikacji organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Warszawa
16 Przyjął zaproszenie od Pani Poseł na Sejm RP – Joanny Senyszyn do współpracy w ramach nowoutworzonego Parlamentarnego Zespołu Profesorów – Klubu Profesorów, którego głównym zadaniem będzie działalność, ponad politycznymi podziałami, na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz szkolnictwa wyższego.
Warszawa
19-21 Z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy uczestniczył w misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w Gruzji.
Gruzja
21 Wieczorem był obecny na posiedzeniu Rady Regionu Platformy Obywatelskiej, które odbyło się tym razem w Bąkowie.
Bąków
23-27 Jako członek Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przebywał w Kijowie (23-17 maja br.), gdzie spotka się min. z Prezydentem Ukrainy – Wiktorem Juszczenko.Główne działania Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy prowadzone są min. w ramach 11 komisji. Prof. P. Wach jest członkiem dwóch komisji :
1) Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
2) Komisji ds. Wypełniania Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy – tzw. Komisji Monitoringowej.Zadaniem Komisji Monitoringowej jest sprawdzanie, w jaki sposób państwa kandydujące i państwa członkowskie UE wypełniają zobowiązania podjęte podczas procesu przyjmowania do tej organizacji.
Gruzja
28 Na zaproszenie Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wziął udział w Konferencji PATLIB 2008 poświęconej omówieniu praw własności przemysłowej w polityce innowacyjnej Polski, wspierania rozwoju regionu w oparciu o transfer wiedzy i innowacyjność.Po południu uczestniczył w uroczystym spotkaniu posłów i senatorów, podczas którego w sali posiedzeń Sejmu, przemówienie wygłosił Prezydent Francji Nicolas Sarkozy.
Warszawa
29 Jako członek Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego uczestniczył w uroczystościach związanych z pożegnaniem szefa Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajnej w Warszawie – Victora Tsu-Lin Teng`a.
Gruzja