5-7 W Warszawie uczestniczył w 5. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
09 W Opolu wziął udział w sobotniej konferencja prasowej z udziałem marszałka województwa – Józefa SEBESTY i posłanki PO – Danuty JAZŁOWIECKIEJ zwołanej w sprawie przedstawienia sytuacji i planowanych przedsięwzięć oraz wyjaśnienia powodów usunięcia projektów Opolszczyzny z Listy projektów indywidualnych UE dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – dotyczącej:
– modernizacji nyskiego zbiornika wodnego w zakresie bezpieczeństwa;
– poprawie jakości wody pitnej i uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej jezior turawskich;
– ochrony zbiorników wody pitnej tzw. Triasu Opolskiego.
Opole
19 Wziął udział w posiedzeniu Kapituły Odznaczeń Rady Miasta Opola, które odbyło się w opolskim Ratuszu.
Opole
25 Na zaproszenie marszałka województwa opolskiego – Józefa Szebesty uczestniczył w roboczym spotkaniu z udziałem Stanisława MIKUŁY – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i przedstawicieli beneficjentów projektów do programów unijnych. Celem spotkania było omówienie problematyki indywidualnej listy projektów kluczowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w priorytetach:
– Gospodarka wodno-ściekowa;
– Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
– Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
a także przedstawienie warunków i zasady aplikowania projektów do konkursowych naborów.Następnie wziął udział w spotkaniu, zorganizowanym przez Wojewodę Opolskiego – Ryszarda Wilczyńskiego, którego celem było omówienie zakresu nowelizacji ustawy o funduszach sołeckich w kontekście planowanego rozwoju opolskiej społeczności lokalnej i obszarów wiejskich.Wieczorem był obecny na obradach Rady Regionu Platformy Obywatelskiej.
Opole
26 Jako Senator RP pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu uczestniczył w obradach Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola.