2-3 brał udział w nadzwyczajnym, 8. posiedzeniu Senatu RP poświęconym uchwaleniu Ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
Warszawa
3 Po południu uczestniczył, we Wrocławiu, jako zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, w spotkaniu Kapituły Funduszu Naukowego „Scientiae Wratslavienses”, której członkami są, oprócz senatora, prof. Tadeusz Luty, prof. Juliusz Sworakowski, prof. Henryk Kozłowski i prof. Ludwik Durko.
Wrocław
07 Spotkał się z Okręgowym Inspektorem Pracy w Opolu. Celem spotkania było przekazanie Senatorowi Sprawozdania z działalności PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu za 2007 r. a także zaproszenia na konferencję poświęconą analizie wypadków przy pracy i chorób zawodowych dominujących w województwie opolskim.
Opole
10-11 W Warszawie uczestniczył w 9. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
13-18 Przebywał w Strasburgu, gdzie wziął udział w kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, na którym wystąpił dwa razy.
Strasburg
21 Uczestniczył w posiedzeniu Rady Muzeum poświęconym omówieniu działalności Muzeum Śląska Opolskiego w 2007 r. i planowanym zadaniom na rok bieżący, a następnie wziął udział w obradach Rady Społecznej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, na którym min. zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za 2007 r.
Opole
23-24 W Warszawie uczestniczył w 10. posiedzeniu Senatu RP oraz w spotkaniu Klubu Platformy Obywatelskiej i zebraniu członków Komisji Obrony Narodowej.
Warszawa
25 Wziął udział w konferencji Przeciwdziałanie piractwu intelektualnemu zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP wspólnie ze: Światową Organizacją Wolności Intelektualnej, Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS oraz Koalicją Antypiracką z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.
Warszawa
26 Był obecny w opolskim Ratuszu na posiedzeniu Kapituły Odznaczeń Rady Miasta Opola, a następnie uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta Miasta Opola i Zarząd Stowarzyszenia „Szlak Staropolski”, które poświęcone było omówieniu podejmowanych działań dotyczących planowanej budowy drogi ekspresowej S-46.
Głubczyce