Senator prof. Piotr Wach
Podsumowanie działalności senatorskiej


I. Aktywność senatorska w Radzie Europy

Brałem udział, jako członek, w pracach senackich komisji: Komisji Obrony Narodowej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Jestem członkiem komisji Senatu RP: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (zastępca przewodniczącego) i Komisji Ustawodawczej

Należę do Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej

Wchodzę także w skład parlamentarnych zespołów: Zespołu ds. EnergetykiZespołu Profesorów(przewodniczący), Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami KrajuZespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji oraz grup międzynarodowych: Polsko-Tureckiej (wiceprzewodniczący), Polsko-Armeńskiej, Polsko-Pakistańskiej (przewodniczący)

Byłem przedstawicielem Senatu RP VII kadencji wybranym do Krajowej Rady Prokuratury

Jestem autorem wielu interpelacji senatorskich w sprawach dotyczących: nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym; obniżenia środków finansowych dla województwa opolskiego; przeciwbramkowego systemu opłat na autostradzie A4; finansowania jednostek budżetowych; zmian algorytmu podziału środków strukturalnych na Regionalne Programy Operacyjne; określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia w zakresie realizacji godzin przedmiotów objętych standardami nauczania na studiach niestacjonarnych; sytuacji służb więziennych; kierunku studiów „konserwacja zabytków”; kształcenia konserwatorów zabytków na poziomie dwustopniowym; prywatyzacji Walcowni Rur „Andrzej Sp. z. o. o. w Zawadzkiem; zmiany warunków koncesji w zakresie systemu antenowego i zwiększenia obszaru zasięgu TVP S. A. Oddział w Opolu; budowy obwodnicy dla miasta Nysa; projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia; zagwarantowania w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej kwoty na pokrycie wypłat bezspornej części kosztów leczenia i rehabilitacji będących skutkiem wypadków dzieci na zajęciach szkolnych (wypadek Oskara Langnera); projektu likwidacji Zakładu Przewozów Towarowych w Opolu wchodzących w skład Spółki PKP CARGO S. A.; krwawych prześladowań chrześcijan w Indiach; budowy obwodnic dla miejscowości Lędziny, Chrząstowice, Dębska Kuźnia

Przewodniczyłem oficjalnej delegacji parlamentarnej na obchodach 70-lecia wyzwolenia obozu zagłady w Natzweiler-Struthof

W swojej działalności parlamentarnej wystąpiłem z ponad 300 interwencjami senatorskimi w indywidualnych sprawach wnoszonych przez mieszkańców i przedstawicieli instytucji nauki, oświaty, kultury i instytucji społecznych z Województwa Opolskiego

II. Aktywność senatorska w Radzie Europy

Posiadam bogate doświadczenie międzynarodowe i bardzo dobrą znajomość języka angielskiego

Jestem polskim parlamentarzystą rozpoznawalnym na zagranicznym forum

Działając w Polskim Parlamencie byłem przez dwie kadencje stałym członkiem i wiceprzewodniczącym, a od 2015 r. przewodniczącym polskiej delegacji parlamentarnej do Zgromadzeni Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE)

Aktywnie uczestniczę w pracach trzech komisji ZPREKomisji Kultury, Nauki i Edukacji i Mediów, Komisji MonitoringowejKomisji ds. Gospodarki i Rozwoju

W styczniu 2013 r. zostałem wybrany na rok, jako drugi z Polaków w historii Rady Europy, na przewodniczącegoKomisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów

W styczniu 2015 roku na posiedzeniu zimowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zostałem wybrany na: pierwszego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, pierwszego wiceprzewodniczącego stałej komisji Rady Europy – Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów orazwiceprzewodniczącego EPP (Chrześcijańskiej Demokracji – frakcji politycznej ZPRE

Z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wchodziłem w skład ponad 30. misji obserwacyjnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich, m.in. w krajach: Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia, Mołdawia, Monako, Serbia, Turcja i Ukraina

Brałem udział w posiedzeniach Biura i Komisji Stałej Rady Europy

Jestem, autorem trzech raportów dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które zostały przyjęte na posiedzeniach ZPRE i skierowane do Komitetu Ministrów:
Prohibiting the marketing and use of the „MOSQUITO” youth dispersal device (rec.1930) z 2010 r.dotyczącego zakazu stosowania w krajach członkowskich UE urządzeń akustycznych.
The honouring of obligations and committments by the Republic of Moldova (rec.1955) z 2013 r., wspólnie z koraporterem Panią Lisą Christoffersen z Nowwegii Raising the status of vocational education and training (rec. 2014) z 2014 r.

Byłem szefem delegacji ZPRE do przeprowadzenia obserwacji wyborów parlamentarnych w Księstwie Monako w 2013 r. i sprawozdawcą raportu w tej sprawie

Od stycznia 2011 roku jestem stałym sprawozdawcą Rady Europy ds. monitorowania wypełniania zobowiązań członkowskich i sytuacji politycznej w Republice Mołdawii i wielokrotnie przebywałem na misjach obserwacyjnych w tym kraju     wraz z wizytacją separatystycznego regionu Zadniestrza (Transnistria), a także Republiki Gagauzji,autonomicznego regionu wchodzącego w skład Mołdawii

Byłem członkiem specjalnej komisji Rady Europy, której celem było zebranie szczegółowego materiału na temat zatrzymań, aktów oskarżeń i skazań członków opozycji białoruskiej, udokumentowania uzasadnień wyroków, składów sędziowskich i pełnej listy osób represjonowanych w Białorusi

Uczestniczyłem w nadzwyczajnych posiedzeniach podkomisji Biura Rady Europy poświęconym wydarzeniom 2014 r. w krajach Wschodniej Europy, a w 2015 r. – zamrożonym konfliktom w Europie

Uczestniczyłem także w posiedzeniach Doraźnej Komisji ds. Reformy Piłki Nożnej ZPRE i FIFA (międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej) poświęconej zapobieganiu korupcji w tych organizacjach sportowych

Reprezentowałem Radę Europy w Forum EQAVET zajmującym się zapewnieniem jakości kształcenia w szkolnictwie zawodowym

Wchodziłem w skład Podkomisji Biura Rady Europy wizytującej obozy syryjskie uchodźców na południu Turcji: Kilis, Nazip, Gaziantep

Na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy występowałem w imieniu grupy parlamentarnej EPP ( European Peoples Party – Chrześcijańska Demokracja ) w sprawach dotyczących: sytuacji, warunków i traktowania więźniów oraz ich rodzin we wszystkich krajach UE oraz alternatywnych form karania sprawców wykroczeń; w sprawie referendum secesyjnego w Czarnogórze; wolności akademickiej i autonomii Uniwersytetu Bolońskiego; wpływu nauki, badań naukowych, edukacji, wolności badań i nauczania akademickiego na społeczeństwo; wyborów parlamentarnych w Macedonii; europejskiego modelu sportu; Konwencji Praw Człowieka i biomedycyny dotyczących badań genetycznych i celów zdrowotnych; katastrofy ekologicznej i globalnego ocieplenia; Wyborów Prezydenckich w Federacji Rosyjskiej; promocji nauczania literatury europejskiej; Wyborów Parlamentarnych w Gruzji; funkcjonowania instytucji demokratycznych w Europie i ich programów; OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i gospodarki światowej; konsekwencji konfliktu zbrojnego pomiędzy Gruzją a Federacją Rosyjska; wyznaczników demokracji w mediach; e-demokracja, udziału w demokracji drogą elektroniczną; wypełniania wymogów rezolucji 1609, 1620 Rady Europy przez Armenię; nowych regulacji prawnych mediów audiowizualnych

III.  Zaangażowanie w życie społeczne miasta, regionu

W swojej działalności parlamentarnej w Senacie RP złożyłem interpelacje senatorskie w sprawach dotyczących: obniżenia środków finansowych dla województwa opolskiego; przeciwbramkowego systemu opłat na autostradzie A4; finansowania jednostek budżetowych, zmian algorytmu podziału środków strukturalnych na Regionalne Programy Operacyjne; określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia w zakresie realizacji godzin przedmiotów objętych standardami nauczania na studiach niestacjonarnych; sytuacji służb więziennych; kierunku studiów „konserwacja zabytków”; kształcenia konserwatorów zabytków na poziomie dwustopniowym; prywatyzacji Walcowni Rur „Andrzej Sp. z. o. o. w Zawadzkiem; zmiany warunków koncesji w zakresie parametrów systemu antenowego i zwiększenia obszaru zasięgu TVP S. A. Oddział w Opolu; budowy obwodnicy dla miasta Nysa; projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia; zagwarantowania w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej kwoty na pokrycie wypłat bezspornej części kosztów leczenia i rehabilitacji będących skutkiem wypadków dzieci na zajęciach szkolnych (wypadek Oskara Langnera); projektu likwidacji Zakładu Przewozów Towarowych w Opolu wchodzących w skład Spółki PKP CARGO S. A.; budowy obwodnic dla miejscowości Lędziny, Chrząstowice, Dębska Kuźnia

Uczestniczyłem w pracach: Rady Społecznej Opolskiego Centrum Onkologii, Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Rady Społecznej Muzeum Śląska Opolskiego, Kapituły Odznaczeń Rady Miasta Opola, Fundacji „Pro-Lege”, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, a od 2015 r. Rady Programowej TV Opole

Włączałem się w przedsięwzięcia realizowane przez władze: miasta Opola, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody Opolskiego dotyczące bieżących spraw społecznych i demografii Śląska Opolskiego, a także realizowane przez instytucje oświatowo- wychowawcze, szkolnictwa wyższego, lecznictwa i turystyczne z Opolszczyzny, oraz przemysłowe (Walcowni Rur „Andrzej”  Sp. z. o. o. w Zawadzkiem, Spółki  PKP CARGO; S.A. Elektrownia Opole)

Wspierałem współpracę opolskiego środowiska naukowego z opolskim biznesem

Byłem organizatorem licznych spotkań z mieszkańcami Opolszczyzny, a także regularnych spotkań indywidualnych w ramach pełnionych przez mnie poniedziałkowych dyżurów senatorskich w Opolu

Zapoznawałem z działalnością parlamentarną studentów kierunku administracja Politechniki Opolskiej, działających w kole naukowym Ius publicum, których kilka grup gościłem w Senacie RP

Byłem organizatorem, w swoim Biurze Senatorskim w Opolu, staży zawodowych dla ponad 30. studentów Politechniki Opolskiej z kierunku studiów Administracja

Z inicjatywy Zarządu Regionu Solidarność spotkałem się z jego przedstawicielami w celu podsumowania mojej działalności senatorskiej

Podejmowałem przedsięwzięcia na rzecz: perspektyw działalności Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu, środowisk akademickich Opolszczyzny, innowacyjności opolskich ośrodków naukowych, instytucji i firm Śląska Opolskiego, Fundacji PRO-LEGE w Opolu, ograniczania i zapobiegania przestępczości, rozbudzania świadomości prawnej oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, przeciwdziałania problemom i wdrażaniu reform aresztów śledczych i zakładów karnych województwa opolskiego, Związku Zawodowego Służb Więziennych działający przy Areszcie Śledczym w Opolu, Regionalnego Komitetu ds. budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Niemodlina, Dobrzenia Wielkiego i Myśliny, Stowarzyszenia „Szlak Staropolski” – budowy drogi ekspresowej S-46, modernizacji nyskiego zbiornika wodnego, ochrony zbiorników wody pitnej Triasu Opolskiego, poprawy wody pitnej i uporządkowania gospodarki wodnej jezior turawskich, podjętych działań i planów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, realizacji regionalnego programu ochrony środowiska, wsparcia inwestycji i przedsięwzięć proekologicznych, energii odnawialnej, programu Odra 2006 i 2020, skutecznego wykorzystania środków unijnych dla rolnictwa, funduszy sołeckich, rozwoju obszarów wiejskich i małej wytwórczości, Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych, Opolskiego Związku Kombatantów RP i Więźniów Politycznych i Związku Inwalidów Wojennych RP, samorządu gminnego Śląska Opolskiego, rozwoju opolskiej społeczności lokalnej i obszarów wiejskich, opieki pejoratywnej Opolszczyzny, projektów realizowanych przez opolską Galerię Sztuki Współczesnej, aktywności i inicjatyw sportowych w województwie opolskim, systemu ubezpieczeń zdrowotnych województwa opolskiego, systemu ratownictwa medycznego i utworzenia Centrum Urazowego w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, poprawy warunków pracy i eliminacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych dominujących w województwie opolskim, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej (Ukraina) z Niemodlina, pozyskiwania środków unijnych w województwie opolskim z Krajowych Rezerw Wykonania, bieżących spraw społeczno-gospodarczych, strategii i wsparcia rozwoju regionalnego województwa opolskiego, konkursów i kontraktowania umów na świadczenie opieki zdrowotnej przez opolski NFZ, nauczania matematyki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Udzieliłem poparcia lokalnym inicjatywom: projektowi rozbudowy opolskiej Filharmonii i dofinansowania projektu ze środków UE, projektowi utworzenia Narodowego Centrum Piosenki w Opolu, projektowi budowy Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, projektowi przebudowy opolskiej Hali Sportowej „Okrąglak”.

Piotr Wach
Senator RP IX kadencji